Конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов” за 2020

Носител на наградата "акад. Борислав Боянов" за 2020 г. е докторант Стоян Апостолов, ДП "Математически анализ"!

ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ или докторант) за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и научни постижения в областта на математиката.

Наградата се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лева.

За наградата може да кандидатства:

  • всеки студент от ОКС „Бакалавър” завършил най-малко 3 семестъра по учебния си план, със среден успех от изпитите до момента на кандидатстване не по-малко от мн. добър 5,00 (за всеки отделен изпит най-малко Добър 4,00, а за тези от направление „Математика” най-малко Мн. добър 5,00);
  • всеки студент от ОКС „Магистър” завършил ОКС „Бакалавър” във ФМИ с успех от Държавния изпит най-малко Мн. добър 5,00  и с изисквания за успех от семестриалните изпити равнозначни на тези за студентите от ОКС „Бакалавър”;
  • всеки докторант от направление 4.5 „Математика”, положил изпит/и по специалността с успех най-малко Мн. добър 5,00.

Кандидатите трябва да представят:

  • академична справка (диплома или удостоверение за завършена ОКС „Бакалавър”);
  • материали, удостоверяващи изследователски и научни постижения в областта на математиката - научни публикации, доклади на научни форуми (в случай, че имат такива);
  • материали, удостоверяващи награди от национални и международни студентски олимпиади или други състезания по математика и/или информатика (в случай, че имат такива);
  • две препоръки от преподаватели от ФМИ или други научно-изследователски организации, като поне една от тях е от хабилитиран щатен преподавател на ФМИ;
  • Списък с поне трима преподаватели от ФМИ или други научно-изследователски организации, които биха могли да дадат устен отзив за кандидата.

Срокът за подаване на документи за наградата „Академик Борислав Боянов” за 2020 г. е до 11.09.2020 г. Кандидатите трябва да представят документите си за участие в конкурса в електронен вид на адрес: dekanat@fmi.uni-sofia.bg.

Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия, назначена от Декана на ФМИ. Носителят на наградата ще бъде обявен на интернет страницата на ФМИ.

Предвид сложната обстановка в страната, свързана с пандемията covid-19, официалното връчване на наградата няма да се проведе през ноември. Носителят на наградата ще си получи паричната сума, а грамотата юе бъде връчена на 24 май 2021, ако обстановката го позволява. 

Вариант за печат

Архив