Конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов” за 2019

Носител на наградата от конкурса "Академик Борислав Боянов" за  2019 г. е Емилиян Рогачев, студент в 4-ти курс на спец. "Приложна математика". Наградата ще бъде връчена през месец май 2019 г. по време на честването на деня на славянската писменост и българската просвета и култура.

ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ или докторант) за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и научни постижения в областта на математиката.

Наградата се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лева.

За наградата може да кандидатства:

  • всеки студент от ОКС „Бакалавър” завършил най-малко 3 семестъра по учебния си план, със среден успех от изпитите до момента на кандидатстване не по-малко от мн. добър 5,00 (за всеки отделен изпит най-малко Добър 4,00, а за тези от направление „Математика” най-малко Мн. добър 5,00);
  • всеки студент от ОКС „Магистър” завършил ОКС „Бакалавър” във ФМИ с успех от Държавния изпит най-малко Мн. добър 5,00  и с изисквания за успех от семестриалните изпити равнозначни на тези за студентите от ОКС „Бакалавър”;
  • всеки докторант от направление 4.5 „Математика”, положил изпит/и по специалността с успех най-малко Мн. добър 5,00.

Кандидатите трябва да представят:

  • академична справка (диплома или удостоверение за завършена ОКС „Бакалавър”);
  • материали, удостоверяващи изследователски и научни постижения в областта на математиката - научни публикации, доклади на научни форуми (в случай, че имат такива);
  • материали, удостоверяващи награди от национални и международни студентски олимпиади или други състезания по математика и/или информатика (в случай, че имат такива);
  • две препоръки от преподаватели от ФМИ или други научно-изследователски организации, като поне една от тях е от хабилитиран щатен преподавател на ФМИ.
  • Списък с поне трима преподаватели от ФМИ или други научно-изследователски организации, които биха могли да дадат устен отзив за кандидата.

Срокът за подаване на документи за наградата „Академик Борислав Боянов” за 2019 г. е до 17.04.2019 г. Кандидатите трябва да представят документите си за участие в конкурса в електронен вид на dekanat@fmi.uni-sofia.bg.

Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия, назначена от Декана на ФМИ. Носителят на наградата ще бъде обявен на интернет страницата на ФМИ не по-късно от 15 май 2019 г.

Наградата  „Академик Борислав Боянов” за 2019 г. ще бъде връчена през месец май 2019 г. при честването на деня на славянската писменост и на българската просвета и култура.

Вариант за печат

Архив