Магистърски програми, прием от зимен семестър на 2023/2024

За учебната 2023/2024 г. ФМИ предлага магистърски програми към следните специалности:

Направление 4.5 "Математика", специалност Математика

 • Алгебра, геометрия и теория на числата
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител:  проф. д-р Азнив Каспарян, +359 2 8161 710, kasparia@fmi.uni-sofia.bg
 • Динамични системи и теория на числата
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: доц. д-р Ангел Живков, +359 2 8161 788, zhivkov@fmi.uni-sofia.bg
 • Уравнения на математичната физика
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: доц. д-р Мария Каратопраклиева, ivmarkar@fmi.uni-sofia.bg

Направление 4.5 "Математика", специалност Приложна математика

 • Вероятности, актюерство и статистика
  (за бакалаври, които са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: проф. дн Марусия Божкова, +359 02 8161 578, bojkova@fmi.uni-sofia.bg
 • Вероятности, актюерство и статистика
  (за бакалаври, които НЕ са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: проф. дн Марусия Божкова, +359 02 8161 578, bojkova@fmi.uni-sofia.bg
 • Изчислителна математика и математическо моделиране
  (за бакалаври, които са завършили ФМИ, природонаучни или технически факултети)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: гл. ас. д-р Тихомир Иванов, +359 2 8161 540; tbivanov@fmi.uni-sofia.bg
 • Математическо моделиране в икономиката
  (за бакалаври, които са завършили ФМИ или ФзФ на СУ, икономически или сродни специалности)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: доц. дн Огнян Христов, +359 2 8161 519, christov@fmi.uni-sofia.bg
 • Математическо моделиране в икономиката
  (за кандидати, които НЕ са завършили ФМИ или ФзФ на СУ, икономически или сродни на тях специалности, както и за кандидати с придобита ОКС "Бакалавър" след тригодишен срок на обучение в областта на математическите/икономическите науки)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: доц. дн Огнян Христов, +359 2 8161 519, christov@fmi.uni-sofia.bg
 • Оптимизация
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: проф. дн Надежда Рибарска, +359 2 8161 590, ribarska@fmi.uni-sofia.bg

Направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", специалност Информатика

 • Вградени системи
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: проф. д-р Васил Георгиев, +359 2 8161 594, v.georgiev@fmi.uni-sofia.bg
 • Дискретни и алгебрични структури
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: доц. д-р Евгения Великова, +359 2 8161 664, velikova@fmi-uni-sofia.bg
 • Изкуствен интелект
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: проф. д-р Мария Нишева, +359 2 8161 729, marian@fmi.uni-sofia.bg
 • Информационни системи
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: доц. д-р Радослава Христова, +359 2 8161 508, radoslava@fmi.uni-sofia.bg
 • Компютърна графика
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: доц. д-р Юлиан Цанков, +359 2 8161 693, ucankov@fmi.uni-sofia.bg
 • Мехатроника и роботика
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: проф. д-р Георги Бояджиев, +359 2 8161 562, george@fmi.uni-sofia.bg
  https://mr.fmi.uni-sofia.bg
 • Софтуерни технологии
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: проф. д-р Олга Георгиева, +359 2 971 35 09, o.georgieva@fmi.uni-sofia.bg
 • Технологии за големи данни
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: проф. д-р Силвия Илиева, +359 2 871 71 27, sylvia@fmi.uni-sofia.bg
 • Технологии за знания и иновации
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: доц. д-р Елисавета Гурова, +359 2 971 35 09, elis@fmi.uni-sofia.bg

Направление 1.3 Педагогика на обучението по... , специалност Математика и информатика

 • Електронно обучение
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Форма на обучение: задочна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: гл. ас. д-р Олег Константинов, oleg@fmi.uni-sofia.bg
 • Технологии за обучение по математика и информатика
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Форма на обучение: задочна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: български
  Ръководител: доц. д-р Филип Петров, +359 2 816 1597, filipp@fmi.uni-sofia.bg

Магистърски програми на английски език
English language master programs

Направление 4.5 "Математика"

 • Logic and Algorithms (Логика и алгоритми)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: английски
  Ръководител: доц. д-р Христо Ганчев, +359 2 8161 753, ganchev@fmi.uni-sofia.bg

Направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

 • Mechatronics and robotics (Мехатроника и роботика)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Език на преподаване: английски
  Ръководител: проф. д-р Георги Бояджиев, +359 2 8161 562, george@fmi.uni-sofia.bg