Съдържателни аспекти на профилираната подготовка по информатика

Професионално направление: 
1.3. Педагогика на обучението по …
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
Математика и информатика
Магистърска програма: 
Съдържателни аспекти на профилираната подготовка по информатика
Форма на обучение: 
редовна
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по математика и информатика - преподавател в профилирана подготовка по информатика
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Петър Армянов

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма „Съдържателни аспекти на профилираната подготовка по информатика“ е подходяща за бакалаври с придобита професионална квалификация „Учител по информатика“ или „Учител по информационни технологии“. В нея могат да участват и специалисти, които съгласно действащата нормативна уредба имат право да преподават в профилирана подготовка по информатика или информационни технологии.

Целта на програмата е да повиши професионалната квалификация на преподавателите в профилирана подготовка (ПП) по информатика в средното училище. Насочена е към осигуряване на необходимите академични знания и умения, свързани със съдържателната част на модулите за профилирана подготовка по информатика и частично - по информационни технологии, както и към развиване на компетентностите на специалистите за преподаване на това съдържание чрез прилагане на ефективни методи за обучение, подходящи за възрастта на учениците.

Обучение

Обучението в магистърската програма е с продължителност три семестъра. То се базира на комбинация от дисциплини в различни научни направления, касаещи академичните знания и професионалните компетентности, свързани с високоспециализираната подготовка, очаквана от преподавателите в ПП по информатика. Частично се обхващат и дисциплини, свързани с профилираната подготовка по информационни технологии. Задълбочават се знанията и уменията, касаещи базови области на информатиката: програмиране, структури от данни, бази от данни и др.

Чрез множество избираеми дисциплини се дава възможност за усвояване на основите на ключови направления на информатиката и информационните технологии: компютърни архитектури, операционни системи, компютърна графика, изкуствен интелект, компютърни мрежи, информационна сигурност, мултимедия и графичен дизайн и др. Паралелно се развиват компетентности за решаване на проблемни ситуации, проектиране на обучението и прилагане на съвременни образователни технологии.

Професионални компетенции

Специалистите, завършващи магистърска програма „Съдържателни аспекти на профилираната подготовка по информатика“, имат теоретични знания, практически умения и професионални компетентности, които им позволяват да бъдат успешни преподаватели в профилирана подготовка по информатика в средното училище. Те имат и компетентностна база за преподаване на информационни технологии в профилирана подготовка.

При дипломирането си магистрите ще притежават професионални компетентности (знания, умения и отговорно отношение), чрез които да:

  • проектират и провеждат обучение в ПП по информатика в съответствие със специфичните цели на образователната среда и въз основа на действащата нормативната уредба;
  • управляват познавателни процеси със специфични методи и средства за обучение;
  • изработват нови и актуализират съществуващи образователни концепции, адаптират общите принципи и политики към конкретна образователна среда.

Професионална реализация

Магистрите, завършили успешно магистърска програма „Съдържателни аспекти на профилираната подготовка по информатика“, могат да преподават учебни дисциплини за профилирана подготовка по информатика във втори гимназиален етап, да разработват допълнителни модули за избираема подготовка по информатика за първи и втори гимназиален етап и да прилагат специфични форми на преподаване и оценяване. Те могат да работят също като директори на училища, експерти по информатика в НИО или РУО, изследователи в научни институции, както и като автори на учебници, учебни помагала, образователни сайтове, електронни курсове и др.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Презентация157.13 KB

За информация и контакти

доц. д-р Петър Армянов

ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 558
e-mail: parmyanov@fmi.uni-sofia.bg