Съдържателни аспекти на профилираната подготовка по математика

Професионално направление: 
1.3. Педагогика на обучението по …
Степен: 
ОКС "магистър"
Магистърска програма: 
Съдържателни аспекти на профилираната подготовка по математика
Форма на обучение: 
редовна
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по математика и информатика - преподавател в профилирана подготовка по математика
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Първан Първанов

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма „Съдържателни аспекти на профилираната подготовка по математика“ е предназначена за кандидати с придобита професионална квалификация „Учител по математика“, както и за специалисти, които съгласно действащата нормативна уредба имат право да преподават в профилирана подготовка по математика.

Целта на програмата е да повиши професионалната квалификация на преподавателите в профилирана подготовка по математика в средното училище. Магистърската програма е насочена към осигуряване на необходимите академични знания и умения, свързани със съдържателната част на модулите за профилирана подготовка по математика, както и към развиване на компетентностите на специалистите за преподаване на това съдържание чрез прилагане на ефективни методи за обучение, подходящи за възрастта на учениците.

Обучение

Обучението в магистърската програма е с продължителност 3 /три/ семестъра и се базира на курсове, съобразени с академичните знания, професионалните компетентности и високоспециализираната подготовка, очаквани от преподавателите в профилираната подготовка по математика.

Включените в учебния план задължителни дисциплини са подбрани съобразно модулите, включени в учебната програма за профилирана подготовка по математика и целят задълбочаване на знанията и уменията в базови области на математиката.

Чрез подбраните избираеми дисциплини се дава възможност за усвояване на основите на ключови направления на математиката, предоставя се и възможност за получаване на знания и развиване на умения за решаване на проблемни ситуации, проектиране на образованието и прилагане на съвременни образователни технологии.

Професионални компетенции

Специалистите, завършващи магистърска програма „Съдържателни аспекти на профилираната подготовка по математика“, имат теоретични знания, практически умения и професионални компетентности, които им позволяват да бъдат успешни преподаватели в профилирана подготовка по математика в средното училище.

При дипломирането си магистрите ще притежават професионални компетентности (знания, умения и отговорно отношение), чрез които да:

  • проектират и провеждат обучение в ПП по математика в съответствие със специфичните цели на образователната среда и въз основа на действащата нормативната уредба;
  • управляват познавателни процеси със специфични методи и средства за обучение;
  • изработват нови и актуализират съществуващи образователни концепции, адаптират общите принципи и политики към конкретна образователна среда;
  • съставят учебници, учебни помагала, образователни сайтове, електронни курсове и др.

Професионална реализация

Магистрите, завършили успешно магистърска програма „Съдържателни аспекти на профилираната подготовка по математика“, притежават знания и умения, позволяващи им да преподават дисциплини от профилираната подготовка по математика. Освен като преподаватели в профилираната подготовка по математика, завършилите програмата имат знания и умения за работа и развитие като директори на училища, експерти по математика в НИО или РУО, изследователи в научни институции.

Учебен план

За информация и контакти

проф. д-р Първан Първанов

ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 557
е-mail: pparvan@fmi.uni-sofia.bg