Семинар „Математическо моделиране”

Апр.
01
Апр./01 15:00 - Апр./01 17:00

Зала 501, ФМИ

Кога: 
събота, 1 Април, 2017 - 15:00 до 17:00
Къде: 

Зала 501, ФМИ

Семинарът «Математическо моделиране» ще вклчи следните теми: 

1. Доц. д-р Емилия  Бажлекова от Института по Математика и Информатика, БАН, ще представи проблема:

"Диференциране от дробен ред: приложения в математическото моделиране на нелокални процеси" 

Резюме: За разлика от класическото диференциране, диференциалните оператори от дробен ред са нелокални. Те се използват успешно за моделиране на нелокални процеси, например процеси „с памет“, при които предисторията на разглежданата система е от значение. Линейните модели от дробен ред имат потенциал адекватно да описват комплексни процеси и същевременно съществува разработен математически апарат за тяхното аналитично решаване.

След кратко въведение в дробното смятане ще бъдат разгледани няколко линейни модела от дробен ред: за аномална дифузия, разпространение на затихващи вълни и вискоеластични течения. Ще се дискутират основните техники за тяхното аналитично и числено решаване.

Работата по темата се съфинансира от Договор ДФНИ-И02/9.

2. Ксения Цочева, магистър в маг. програма ИМММ, ще представи проблема:

"Напълно монотонни функции при изследване на някои дробни уравнения за вискоеластични флуиди"

Резюме: Разглежда се един от известните модели на Бюргерс за вискоеластични флуиди. Търсят се ограничения върху параметрите на модела, така че той да се доближава до реалното поведение на вискоеластични флуиди и да апроксимира добре физичните  закономерности, които го обуславят.