Технологии за големи данни

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII312123 Информатика
Магистърска програма: 
Технологии за големи данни
Форма на обучение: 
редовна
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Технологии за големи данни
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
Проф. д-р Силвия Илиева

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма Технологии за Големи данни е предназначена да предостави на студентите най-новите знания и умения в областта на науката за данни, с основен акцент върху анализа и управлението на големи данни. С експоненциалния растеж на данните в днешния дигитален свят, програмата е проектирана да отговори на изискванията на най-широк кръг фирми и организации, изискващи квалифицирани професионалисти, които могат ефективно да управляват и анализират големи обеми от данни. Тя предоставя уникална възможност на студентите да придобият експертните познания, необходими за постигане на отлични резултати и практични умения в тази вълнуваща и бързо развиваща се област, като същевременно ги подготвя да отговарят на най-високите международни стандарти. Програмата е с продължителност 3 семестъра, като последният семестър е предвиден за работа по проекти в различни приложни направления и разработване на дипломна работа. Обучението по програмата и разработването на дипломни работи се извършват върху най-модерна ИТ инфраструктура в сътрудничество с водещи софтуерни фирми (SAP Labs, VMware, Ontotext и др.) и престижни международни университети (Технологичен университет Чалмърс, Швеция, Университет Милано Бикока, Италия, Университет Твенте, Холандия и др.). За отделни теми се привличат като гост лектори български и чуждестранни преподаватели и експерти.

Кандидатите трябва да са завършили успешно бакалавърска програма, в която са изучавали информационни и комуникационни технологии и/или математически, инженерни и икономически специалности. Няма ограничение относно университета, от който е получена бакалавърската степен. Поради ограничения брой места в магистърската програма Технологии за Големи данни всички кандидати за обучение (с държавна субсидия или срещу заплащане) задължително трябва да са преминали конкурс.

Обучение

Магистърската програма Технологии за Големи данни е насочена към подготовката на съвременни специалисти в областта на големите данни и изкуствения интелект, които да са в състояние да се реализират в десетки професии, даващи облика на съвременната икономика на знанието във всичките и измерения.

Завършилите магистри ще могат да работят ефективно като аналитици и инженери на данни, специалисти по машинно обучение и обработката на естествен език, учени в сферата на данните и др. Предвидени са достатъчен обем от актуални по значение и атрактивни като съдържание курсове, с които се придобиват знания и умения за анализ, интеграция, обработка и управление на големи данни. Ще бъдат основно разгледани различните аспекти от работата с данни и тенденциите в развитието на технологиите в тази област, която е изключително динамична и предизвикателна.

В предвидените стажове, лабораторни упражнения и семинари студентите ще имат възможността да усвоят технологиите за практическата приложимост на създаваните от тях модели, а опитът на водещи фирми в тази област ще им позволи да добият разумната увереност, че са напълно подготвени за най-разнородни реални сценарии в сферата на данните. Ще добият професионална компетентност и умения за управление на данни и разработването на различни системи, базирани на големи данни и изкуствен интелект. Това ще позволи на тези специалисти да заемат най-разнообразни позиции, вкл. и ръководни в различните нива на управлението на национални и международни организации от всякакви браншове, припознали необходимостта от работа с големи данни и изкуствен интелект като стратегическа.

Професионални компетенции

Завършващите магистърската програма Технологии за Големи данни трябва да са компетентни да: 

  • познават характеристиките на големите данни, типовете големи данни и техните най-разпространени области на приложение, както и да извършват различни дейности свързани с обработването на големи данни за последващ анализ като трансформация, изчистване, интегриране и др., а също и да идентифицират тенденции, модели и връзки в големи набори от данни и интерпретират и представят резултатите от анализа на данните;
  • използват, развиват и подобряват интелигентни компютърни алгоритми и инструменти за да бъдат стабилни, гъвкави и мащабируеми и да умеят да специфицират, тренират, тестват и подобряват модели за машинно обучение върху подходящи данни;
  • създават концептуални модели за подпомагане и подобряване на процеса на вземане на решения и прилагат подходящи теории, практики, средства и най-съвременни методи за специфицирането, проектирането, разработването и оценяването на системи, работещи с големи данни и изкуствен интелект;
  • умеят посредством скриптове да генерират инфраструктура за обработка на данни в облака, използвайки езици за спецификация на ресурсите, да създават и конфигурират контейнери за изпълнение на софтуерни компоненти с помощта на инструменти за контейнеризация;
  • прилагат алгоритми и методи, необходими за търсене и извличане от колекции от текстови документи и уеб и владеят подходи за обработка на естествен език и внедряване на системи, подпомагащи потребителя да анализира и обработва текст, както и да прилагат усъвършенствани методи за анализ на изображения, вкл. геопространствени данни;
  • изграждат доверие, както и да разбират и да могат да обяснят на разнородни аудитории основните етични съображения при изграждането на системи, базирани на големи данни и изкуствен интелект.

В допълнение на изброените по-горе компетенции студентите ще придобият умения да: 

  • правят кратки, ясни и убедителни презентации пред различни аудитории за различни технологични проблеми и решенията им; 
  • работят ефективно като членове на различни по големина и сложност екипи; 
  • дефинират и формализират практически проблеми, решими с помощта на науката за данните; 
  • управляват собственото си обучение и развитие, включително разпределяне на времето и организационни умения.

Професионална реализация

Бъдещите магистри от програма Технологии за Големи данни ще имат възможност за широка професионална изява в български, чуждестранни и смесени фирми и проекти. Те ще могат да прилагат изучаваните авангардни практики и съвременни технологии за изграждане, внедряване и ефективна експлоатация на различни системи, предназначени за работа с големи данни и изкуствен интелект. Предвид постоянно разширяващата се палитра на икономически и социални приложения на големите данни, в най-близко бъдеще вече няма да има професия или специалност, която да не се нуждае от подобна експертиза и неслучайно недостигът на специалисти в областта на данните бележи двуцифрен ръст всяка година.

Завършилите магистри ще могат да заемат различни позиции в организации, разработващи проекти в сферата на данните, а също и в бизнес организации или в публичната администрация, като ще бъдат подготвени както за изследователска, така и за преподавателска дейност. Извън професии като аналитици, администратори и програмисти на бази данни, те биха могли успешно да се реализират още и като проектанти или мениджъри обработка на данни, изпълнителни директори или ръководни кадри в институции, фирми и други организации, свързани с интензивна обработка на данни, работещи в целия социално-икономически спектър, а техният брой несъмнено ще расте и то с високи темпове с оглед на тенденциите на дигиталната икономика и трансформацията на пазара на труда.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon tgd-2023-prezentation.pdf1.81 MB

За информация и контакти

Проф. д-р Силвия Илиева
ФМИ, блок 2, каб. 310
тел.: +359 2 971 04 00
e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg