Теория на вероятностите и математическа статистика

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M0501D / MI45M0502D / MI45M0503D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка