Академичният съвет прие промени в таксите за обучение в част от факултетите на СУ, 2018/2019 уч. г.

На заседание, проведено на 28 февруари 2018 г., Академичният съвет на  Софийски университет прие промени в годишните такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти за някои специалности в част от факултетите на Софийския университет за учебната 2018/2019 г. 

Няма промяна на таксите за кандидатстване в Софийския университет за учебната 2018/2019 година и те остават 30 лева за явяване на изпит и 30 лева за участие в кандидатстудентската кампания и класиране. Няма промяна и в таксата от 50 лева за конкурсен изпит на кандидат-докторанти.

Академичният съвет реши  годишната такса за обучение на студенти редовно обучение, ОКС „бакалавър“, приети в специалности „Статистика“ и "Математика" (Факултет по математика и информатика) да бъде 640 лева;

Новоприети студенти с максимален състезателен бал във Факултета по математика и информатика, професионално направление „Математика“, специалности "Математика" и "Статистика" в бакалавърска степен се освобождават от заплащане на годишната такса за обучение за първата година.

Текст на цялата новина от сайта на СУ