Хонорувани преподаватели

 Обща информация

  1. В срок до 08 февруари 2018 г.,  хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за летен семестър на 2017/2018 учебна година. Бланка за договор може да се вземе от стая 209 или от сайта на ФМИ. Договорите ще се приемат в стая 209 при г-жа Любка Георгиева.
  2. В договора се попълват данните от  личната карта, номера на диплома за висше образование, научна степен и академично звание ( в случай, че има такива).
  3. Всеки хоноруван преподавател, трябва ежеседмично да попълва взетите от него часове в тетрадка за съответната катедра, която се намира във ФМИ, стая 209. Преподавателите, които водят часове в блок 2 на СУ трябва да попълват часовете си в бл.2, стая 308.
  4. При промени (временни или постоянни) в мястото, деня или часа на провеждане на занятията ви, трябва да се обадите в стая 209, ФМИ.

          Учебен отдел