Информационни системи

Специалността Информационни системи подготвя специалисти, които познават добре всички аспекти на разработването и поддържането на информационни системи. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с най-новите световни изисквания.Той осигурява на обучаемите задълбочена подготовка, както в различните направления на технологиите, представляващи основната част на информационните системи, така и по отношение на средствата за бизнес развитие.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Специалност: 
МИБ010113 Информационни системи
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 
8
Професионална квалификация: 
Бакалавър по информационни системи

Насоченост, образователни цели

Специалността Информационни системи подготвя специалисти с висше образование, които да познават добре всички аспекти на разработването и поддържането на информационни системи. Учебният план на специалността е разработен в съответствие със най-новите световни изисквания .Той осигурява на обучаемите задълбочена подготовка както в различните направления на технологиите – основната част на информационните системи, така и по отношение на средствата за бизнес развитие.

Обучение

В учебния план са включени дисциплини, свързани с основните направления на технологиите: дизайн и управление на бази от данни; системни инфраструктури и интегриране; разработка на приложения; архитектура и дизайн на интернет системи, а също и свързани с основите на бизнеса: бизнес модели, основни бизнес области, оценяване на бизнес изпълнение. 

Класическата математическа подготовка включва учебни дисциплини, ориентирани към нуждите на специалистите по информационни системи. Предлагат се и разнообразни избираеми дисциплини, различни практикуми и възможности за стаж в софтуерни фирми.

Професионални компетенции

Специалистите по информационни системи:

 • ще придобият теоретични знания и практически умения за разработване и поддържане на информационни системи;
 • притежават фундаментални знания за съвременните компютри, комуникации и софтуер;
 • запознати са с цялостната дейност на организациите и отделните им функции – счетоводство, финанси, маркетинг, човешки ресурси, оценка на труда, логистика и могат да прилагат концепции и методи за достигане целите на организациите в областта на информационните технологии;
 • придобиват фундаментални знания по проектиране, разработка, внедряване на информационни системи, системни инфраструктури и тяхното интегриране;
 • могат самостоятелно и в екип да разработват информационни системи, да реализират клиент-сървър приложения, Web приложения, разпределени системи, да специфицират, анализират, проектират и разработват бази от данни; 
 • владеят добре алтернативен език и алтернативна среда за програмиране;
 • умеят да мислят аналитично и критично, да работят в екип и ефективно проявяват етика и професионализъм;
 • добре комуникират със специалистите от бизнес средите.

Професионална реализация

Бакалаврите по информационни системи, могат да прилагат знанията и уменията си като специалисти по:

 • проектиране, разработка и внедряване на информационни системи,
 • поддържка на софтуера на изградени системи и като администратори на бази от данни,
 • разработващи съвременни системи за управление на бази от данни, складове от данни, системи за вземане на решения, електронна търговия и др.
 • маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти.

Специалистите по информационни системи са сред най-високо платените специалисти в света, а търсенето им на пазара на специалисти е традиционно високо.

Учебен план