Информационни системи

Бакалавърска програма „Информационни системи“ подготвя специалисти, които да познават добре всички аспекти на разработването и поддържането на информационни системи. Учебният й план е разработен в съответствие с изисквания, известни като IS 2002 Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degr ee Programs in Information Systems, разработен от ACM, AIS и AITP през 2004 год. Той осигурява задълбочена подготовка на студентите, както в различните направления на технологиите – основната част на информационните системи, така и по отношение на средства за бизнес развитие. 

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Специалност: 
МИБ01011 3 Информационни системи
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 
8
Професионална квалификация: 
Бакалавър по информационни системи

Насоченост, образователни цели

Специалността Информационни системи подготвя специалисти с висше образование, които да познават добре всички аспекти на разработването и поддържането на информационни системи. Учебният план на специалността е разработен в съответствие със най-новите световни изисквания .Той осигурява на обучаемите задълбочена подготовка както в различните направления на технологиите – основната част на информационните системи, така и по отношение на средствата за бизнес развитие.

Обучение

В учебния план са включени дисциплини, свързани с основните направления на технологиите: дизайн и управление на бази от банни; системни инфраструктури и интегриране; разработка на приложения; архитектура и дизайн на интернет системи, а също и свързани с основите на бизнеса: бизнес модели, основни бизнес области, оценяване на бизнес изпълнение. Класическата математическа подготовка се осигурява чрез курсове, ориентирани към нуждите на специалисти по информационни системи. Има разнообразни избираеми дисциплини, различни практикуми и възможност за стажуване в софтуерни фирми.

Професионални компетенции

Специалистите по информационни системи ще имат теоретичните знания и практическите умения за разработването и поддържането на информационни системи. Завършилите ще имат фундаментални знания за съвременните компютри, комуникации и софтуер; ще разбират цялостната дейност на организациите и отделните им функции – счетоводство, финанси, маркетинг, човешки ресурси, оценка на труда, логистика , за да  прилагат концепции и методи за достигане на целите на организациите в областта на информационните технологии; ще имат фундаментални знания по проектиране, разработка, внедряване на информационни системи, системни инфраструктури и тяхното интегриране.
Завършилите ще имат практически  умения самостоятелно и в екип да разработват информационни системи, да реализират клиент-сървър приложения, Web приложения, разпределени системи, да специфицират, анализират, проектират и разработват бази от данни. Владеят добре алтернативен език и алтернативна среда за програмиране. Умеят да мислят аналитично и критично, проявяват етика и професионализъм. Умеят да работят в екип и ефективно да комуникират със специалистите от бизнес средите.

Професионална реализация

Бакалаврите по информационни системи, могат да прилагат знанията и уменията си:

  • като специалисти по проектиране, разработка и внедряване на информационни системи,
  • като специалисти, поддържащи софтуера на изградени системи и като администратори на бази от данни,
  • като специалисти, разработващи съвременни системи за управление на бази от данни, складове от данни, системи за вземане на решения, електронна търговия и др.
  • като специалисти по маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти.

Специалистите по информационни системи са сред най-високо платените специалисти в света, а търсенето им на пазара на специалисти е традиционно високо.

Учебен план