Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ

Професионално направление: 
1.3. Педагогика на обучението по …
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIL262122 Математика и информатика
Магистърска програма: 
Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ
Форма на обучение: 
редовна
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
2
Професионална квалификация: 
Магистър по математика и информатика - Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Николина Николова

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по Математика, Компютърно моделиране и Информационни технологии“ е предназначена за кандидати с придобита професионална квалификация “Учител по математика” и една от професионалните квалификации “Учител по информатика” или “Учител по информационни технологии”.

Програмата е двусеместриална.

Целта ѝ е да повиши професионалната квалификация на специалистите с бакалавърска степен в областта на обучението по математика, компютърно моделиране и информационни технологии. Програмата е предвидена не само да надгради базисните знания на студентите във всяко от направленията Математика, Информационни технологии и Теория на образованието, но и да постигне синергетичен ефект от тяхното интегриране в подготовката на тези специалисти.

Обучение

Обучението в магистърската програма се базира на комбинация от дисциплини в различни научни направления, касаещи професионалните компетентности, свързани с високоспециализираната подготовка, очаквана от учителите по Математика и Информационни технологии. Фундаменталните знания в множество области на математиката се надграждат със стратегии и тактики за решаване на проблемни ситуации, проектиране на обучението и съвременни образователни технологии.

Актуален акцент на програмата е развиването на компетентности в областта на познавателните процеси, игровия подход в обучението, евристиката и синергетиката им с класическите подходи в обучението.

Учебният план на програмата съдържа дисциплини в областта на Компютърното моделиране и Информационните технологии, които дават възможност за изпреварваща подготовка на учителите в тази динамична и бързо изменяща се област.

Друг специализиращ аспект на учебния план е подготовката на студентите да осъществяват педагогически изследвания, да анализират събраните данни, да правят аргументирани и научно обосновани изводи и да ги прилагат при проектирането на обучението.

Професионални компетенции

Магистрите, завършващи Магистърската програма „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по Математика, Компютърно моделиране и Информационни технологии“, имат теоретични знания, практически умения и професионални компетентности, които им позволяват да работят резултатно във всяка форма и степен на образованието по математика и информационни технологии. Процесът на обучението, реализиран по предложения учебния план, дава на обучаваните задълбочени теоретични знания, практически умения и изследователски възможности в областите: математическо образование, образование по информационни технологии и теория на образованието.

При дипломирането си магистрите притежават професионални компетентности (знания, умения и отговорно отношение), свързани с нуждите на обучението по математика и информационни технологии, чрез които да:

 • проектират обучението в съответствие със специфични цели на образователната среда и въз основа на нормативната база;
 • прилагат тактики и стратегии за решаване на проблемни ситуации;
 • управляват познавателни процеси със специфични  методи и средства за обучение;
 • организират и провеждат педагогически изследвания, анализират събраните данни и правят обосновани изводи;
 • изработват образователни концепции, модифицират съществуващи и адаптират общите принципи към конкретна образователна среда.

Професионална реализация

Магистрите, завършващи магистърската програма „Иновации и технологии в задължителната подготовка по Математика и  Информационни технологии“, могат да заемат всяка позиция в образователната система и не само в нея, като например:

 • учител, старши учител, главен учител по математика и/или информационни технологии в основно и средно училище;
 • преподавател в образователна институция;
 • изследовател в научна институция;
 • експерт в работна група на МОН и подразделенията му;
 • експерт в НИО или РУО на МОН;
 • автор на учебна и учебно-помощна литература, редактор в издателство и др.;
 • консултант към медийна, бизнес, правителствена или неправителствена организация по въпросите на математическото образование и образованието по ИТ.

Учебен план

Презентация

За информация и контакти

доц. д-р Николина Николова
ФМИ, бул. Джеймс Баучър 5, София 1164
тел.: 02 8161 205
e-mail: nnikolova@fmi.uni-sofia.bg