Инструкция за прием на магистри във ФМИ, 2017-2018 г.

Уважаеми кандидат-магистри!

Процедурата по подаването на документите за кандидатстване за магистърските програми във ФМИ включва 2 стъпки: онлайн регистрация на кандидатите и подаване на документи за участие в класирането.
За регистрация на кандидатите за магистърски програми тази година се въвежда експериментално онлайн система за попълване на молбите.

Регистриране онлайн на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg ,

 • Да попълните вашите лични данни, включително актуален имейл, който проверявате,
 • След като попълните данните си при регистрация е нужно да активирате акаунта си с указанията, изпратени на електронната поща, която сте посочили.
 • Да допопълните личните си данни и информация за завършено образование.
 • АКО имате завършена образователна степен Бакалавър и Магистър (след висше образование) в системата внасяте данните за дипломата за завършена степен „Бакалавър“
 • Да посочите чрез избор от предложеното меню желания от вас ред на магистърските програми на ФМИ, формите на обучение (редовна/задочна) и основанията за прием (обучение с държавна субсидия/обучение срещу заплащане), за които кандидатствате.
 • В предложеното меню с червен цвят са оцветени всички магистърски програми за обучение срещу заплащане.
 • След това качвате и сканираните документи.

Необходими документи за качване в системата: 

 • Диплома за висше образование: - трябва да се качи сканираната диплома в системата(предава се копие на дипломата, а оригинала само се показва за сверяване).
  • Кандидат-магистри, които са завършили и им предстои издаване на диплома и НЕ СА възпитаници на СУ – академична справка – оригинал (предава се оригинал).
  • Кандидат-магистри, които са завършили и им предстои издаване на диплома и СА възпитаници на СУ – уверение – оригинал
  • Кандидат-магистри, които са възпитаници на ФМИ и им предстои единствено явяване на държавен изпит се регистрират в системата и си избират желанията. Уверението за завършена ОКС Бакалавър ще се издава служебно, за което е нужно при записване за държавен изпит да обявите, че ще се явявате и на кандидат-магистърски изпит.
 • Бележка за платена такса, според броя изпити, на които ще се явявате.

Заплащане:

 • онлайн плащане през системата за подаване на документи. Така получавате входящ номер, БЕЗ да сканирате талона за плащане.

или

 • в брой – в касата на ФМИ, стая 215 (в работни дни, в интервалите 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:00 ч.).

или

 • с банков превод от всяка търговска банка по сметка на ФМИ – СУ “Св. Климент Охридски”:
  Българска народна банка – централно управление
  IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
  BIC: BN BG BG SD

  При превода задължително се вписват:
  Трите имена на кандидата
  ЕГН на кандидата
  „Такса за участие в кандидат - магистрантски конкурс 2017 – ФМИ”

При заплащане „В брой“ или „С банков превод“ талона за платена такса се сканира и се прилага като прикачен файл, ако искате да получите входящ номер онлайн.

Ако не го приложите сканиран в системата, трябва да го донесете с останалите документи, за да ви се издаде входящ номер.

Такса за плащане:

 • За всички магистърски програми от спец. Информатика – се плаща една такса от 30 лева и се явявате на един изпит (тест от 40 въпроса)
 • За магистърски програми от останалите специалности при избора на желание се указва на кои изпити трябва да се явите, като съответно заплащате по 30 лева за всеки изпит, на който ще се явявате
 • За платено обучение – ако съответната специалност позволява да не държите конкурсен изпит – се плаща еднократно такса 30 лева за кандидатстване

За да бъдете допуснати до класиране е необходимо да имате електронно попълнената молба в системата (с или без входящ номер) и да дойдете във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 в периода от 24.07.2017 до 28.07.2017 г., приемно време - 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:30 или от 21.08.2017 до 04.09.2017 г., приемно време на отдел „Студенти” - 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 като донесете следните документи:

 • Диплома за висше образование: - предава се копие на дипломата, а оригинала само се показва за сверяване
  • АКО имате завършена образователна степен Бакалавър и Магистър (след висше образование) – предавате копия и от двете дипломи

или

  • академична справка за кандидат-магистри, които не са завършили СУ –предава се оригинал.

или

  • уверение – оригинал за кандидат-магистри, които са завършили СУ
  • Уверенията на випускниците на ФМИ – СУ, които ще се явят на държавен изпит през м. септември 2017 г. ще бъдат издадени служебно .
 • Бележка за платена такса.

Прием на документи онлайн ще се извършва до 4.09.2017г.

Изпитите ще се проведат по предварително оповестен график на 12.09.2017г.

Полезни връзки:

 • график на изпитите
 • правилник на СУ за прием на магистри
 • страница с презентации от последните отворени врати, представящи всички магистърски програми и контакти на ръководителя -
 • ръководство на потребителя (за попълване на молба).