Класиране, прием от летен семестър 2019/20 ОКС "Магистър" , инструкция за записване

 • Класиране
 • Записване
  Записването на приетите студенти ще бъде на 13.02.2020 г. и 14.02.2020 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време  - 9:00 – 12:00  и 13:30 – 16:30).
  Необходими документи за записване:
  -
  Оригинал от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.
    В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване.Кандидат-магистри, които са завършили и им предстои издаване на диплома и  СА възпитаници на СУ представят уверение-оригинал;
  - Комплект документи за записване на новоприети студенти (продават се в книжарницата на ФМИ);
  - Две снимки с формат 4/6 сантиметра;
  - Документ за платена семестриална такса за обучение.

Преди записването е необходимо студентът да е заплатил семестриалната си такса за обучение. Таксите могат да се заплащат:
- На касите на ФМИ;
- По банков път, по сметка:
  ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски
  IBAN  BG36BNBG96613100174201
  BIC BNBGBGSD
  БНБ ЦУ