Компютърни науки

Бакалавърска програма „Компютърни науки“ подготвя специалисти, които с помощта на съвременните постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии могат да решават практически задачи от системен и/или приложен характер. Учебният й план е разработен в съответствие с изискванията, известни като Computing Curriculum 2001 на световните професионални организации ACM и IEEE и осигурява всестранна подготовка на студентите в основните направления на компютърните науки: програмиране, бази от данни, мрежи, хардуерни концепции, съхраняване и извличане на информация, изкуствен интелект, системи за вземане на решения, дизайн и анализ на алгоритми, разработка на нови софтуерни технологии, дизайн на езици за програмиране, среди и средства за програмиране, дизайн на операционни системи. Сериозно внимание се отделя и на математическите дисциплини, свързани с компютърните науки: дискретна математика, теория на формалните езици, теория на алгоритмите, кодиране на данни, алгебра, геометрия, математически анализ, числен анализ, вероятности и статистика. Чрез различни практикуми и възможност за стажуване в софтуерни фирми, се създават условия за максимално приближаване на студентите до същността и проблемите на бъдещата им работа . 

Завършилите успешно тази програма могат да се реализират като: софтуерни специалисти в компютърни телекомуникационни, инженерни, финансови, застрахователни фирми и научни институти; като преподаватели по информатика във висши училища, научни работници и др.  

 

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Специалност: 
МИК010113 Компютърни науки
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
8
Професионална квалификация: 
Бакалавър по компютърни науки

Насоченост, образователни цели

Специалността Компютърни науки е четиригодишен курс на обучение, който подготвя специалисти, които са в състояние да решават, с помощта на съвременната информатика и технологии, задачи от системен или приложен характер. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с изискванията, известни като Computing Curriculum 2001 (CC2001) на световните професионални организации ACM и IEEE.

Обучение

Учебният план осигурява отлична подготовка на обучаемите в различните направления на компютърните науки. Сериозно внимание се отделя на математическите дисциплини свързани със специалността - дискретна математика, теория на формалните машини и езици, теория на алгоритмите и др. Класическата математическа подготовка се осигурява чрез курсове, ориентирани към нуждите на специалисти по компютърни науки. 

Чрез разнообразни избираеми дисциплини, практикуми и възможност за стажове по специалността обучението има за цел да адаптира студентите към спецификата на бъдещата им кариера

Професионални компетенции

Специалистите по Компютърни науки ще имат теоретичните знания и практическите умения да моделират компютърно задачи от практиката, да предлагат за тях алгоритмични решения и да ги реализират в завършени програмни системи:

  • Имат фундаментални знания по дискретна математика, теорията на формалните математически машини и теорията на алгоритмите.
  • Познават съвременните компютърни архитектури и системи, компютърните мрежи и комуникации, езиците за програмиране и структурите от данни, теоретичните основи на операционните системи, системите за управление на бази от данни, компютърната графика, изкуствения интелект и технологиите на софтуерното производство.
  • Познават съвременните програмистки парадигми – процедурното, обектно-ориентираното, функционалното и  логическото програмиране. Работят свободно в рамките на някои ОС от фамилиите Windows и UNIX
  • Имат фундаментални знания по алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи.
  • Могат самостоятелно да анализират проблеми от практически интерес и да ги моделират компютърно.
  • Умеят да проектират бази от данни и програмират приложения използващи бази от данни, включително Интернет-базирани приложения. Умеят да прилагат съвременните технологии на софтуерното производство в различните фази от производствения цикъл на програмния продукт.

 

Професионална реализация

Специалистите, завършили бакалавърската програма по Компютърни науки, могат да прилагат знанията и уменията си във всички организации и фирми, свързани с развитието или използващи в дейността си достиженията на съвременните компютърни науки и информационните технологии. Без допълнителна  подготовка те могат да работят  като аналитици и специалисти по приложно програмно осигуряване на компютризирани системи – в правителствени организации; в телекомуникационни компании и транспортни фирми; в банки, финансови институции и други. Завършилите програмата могат да започнат работа като преподаватели по информатика във висши учебни заведения или като софтуерни специалисти в научни институти, те могат да намерят реализация в разработванетона системен или приложен софтуер. Специалистите по компютърни науки са едни от най-високо платените специалисти в света, а търсенето им на пазара на специалисти е традиционно високо.

Учебен план