Конкурс за годишните награди на Алма Матер за 2016/2017 г.

Конкурсът се провежда  по повод патронния празник на Университета 25 ноември. Наградата се отпуска само на учащи се от редовна форма на обучение, записани за съответния семестър, но не по-късно от края на месеца, предхождащ месеца в който се провеждат държавният изпит или защитата на дипломната работа.

Срок за подаване на предложенията: 10.11.2017 г.

Обява за конкурса