Награди за наука „Питагор“, 2024

Регламентът за участие и изискуемите документи са публикувани на интернет страницата на МОН https://web.mon.bg/bg/101331

С оглед обобщаване и подаване на кандидатурите от името на Университета, участниците следва да изпращат своите документи до 10 април 2024 (сряда) по електронна поща до отдел "Научна и проектна дейност" (npd@admin.uni-sofia.bg).