Общо събрание на ФМИ, 19 април 2018 г.

Съгласно решение на Факултетния съвет на ФМИ, взето на заседанието му от 26.02.2018 г. (Протокол N: 3) се свиква Общото събрание на ФМИ.

Кога: 19 април 2018 г., 14:00 ч.
Къде: зала 325, ФМИ
Дневен ред:
   Отчет за дейността на декана и зам. деканите;
   Попълване състава на факултетния съвет;
   Представяне на проекти, в които ФМИ е водеща организация;
   Разни.
Регистрация: 19 април 2018 г., 13:00 ч.

Събщение за ОС на ФМИ