Оптимизация

Освен отдавна известните приложения на вариационните принципи във физиката, по време и след Втората световна война оптимирането се превръща в основен инструмент при вземане на решения и при управление на ресурсите във военното дело, инженерните науки, мениджмънта, финансите и др. Разбира се, приложната стойност на оптимизацията се дължи до голяма степен на това, че тя е самостойна математическа дисциплина със специфична и добре развита методология. Като математическо направление оптимизацията създава тясна връзка между строго теоретичните дисциплини и тези с тясна практическа насоченост. Българската научна школа в тази област е с доказани постижения и традиции. Лектори в програмата ще бъдат утвърдени учени с интереси и приноси в областта.

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIA252113 Приложна математика
Магистърска програма: 
Оптимизация
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по приложна математика - Оптимизация
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. дмн Надежда Рибарска

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма по Оптимизация ще подготвя висококвалифицирани специалисти, способни както на теоретични изследвания (с помощта на класическия математически апарат) така и на прилагането на усвоените знания и IT-умения за решаване на практически задачи. Програмата е достъпна за бакалаври, завършили математическа или информатична специалност в някое от висшите учебни заведения в страната. Особено подходяща е за студентите, завършили ФМИ (всички специалности) и специалност Приложна математика в Технически университет – София.

Обучение

Приемът се извършва след индивидуално събеседване с кандидатите по избрана от тях тема от университетски курс в областта на математическия анализ, математическото оптимиране или числените методи. 

В магистърската програма са включени както фундаментални курсове (с акцент върху функционалния анализ), така и голямо разнообразие от приложни курсове във всички основни направления на динамично развиващата се съвременна оптимизация (дискретна, непрекъсната, изпъкнала оптимизация, оптимално управление, игри и др.). В голяма част от приложните курсове се разглеждат алгоритми за решаване на отделни класове оптимизационни задачи. Цел на програмата е и стимулирането на уменията за самостоятелна работа и творческото мислене на студентите.

Всички курсове в програмата са избираеми. Студентите изготвят учебния си план в зависимост от личните си предпочитания и със съдействието на ръководителя на програмата или на някой друг от преподавателите в нея. 

Професионални компетенции

Завършилите успешно магистърската програма ще бъдат способни да се включат активно в научни изследвания в областта, да преподават съответни дисциплини в учебни заведения, да прилагат знанията и уменията си при решаване на конкретни оптимизационни задачи, възникващи в енергетиката, транспорта, финансите, бизнеса, администрацията и др. Дипломиралите се магистри ще могат да работят във висши училища; в научни институти и технологични центрове; във финансови институции и фирми, оптимизиращи дейността си; в индустриални предприятия и др. Магистърската програма е отлична основа за продължаване на обучението на магистрите в докторантура по същата или сродна специалност.

Професионална реализация

Дипломиралите се магистри ще могат да работят във висши учебни заведения; в научни институти и технологични центрове; във финансови институции и фирми, оптимизиращи дейността си; в индустриални предприятия и др. Магистърската програма е отлична основа за продължаване на обучението на магистрантите в докторантура по същата или сродна специалност.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Оптимизация7.26 MB

За информация и контакти

проф. д-р Надежда Рибарска
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 590
e-mail: ribarska@fmi.uni-sofia.bg