Защита на информацията в компютърните системи и мрежи

Обучението в Магистърска програма "Защита на информацията в компютърните системи и мрежи” се провежда с цел да се даде допълнителна, широкопрофилна, интердисциплинарна подготовка на специалистите, имащи висше образование с образователно - квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, по сродни специалности и образователни области. То разширява знанията на студентите в сферата на политика, стратегията техника и програмните продукти за защитата на информацията.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII242113 Информатика
Магистърска програма: 
Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
Език на преподаване: 
Български
Английски
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Милен Петров

Насоченост, образователни цели

Изучаването на: проблемите, перспективите и приоритетите на политиката за защита на информацията; съдържанието и механизмите на управление и принципите на взаимодействието, с насоченост към защита на информация в компютърните мрежи и системи в различни организации; съвременните концепции за защита на мрежова структури, осигуряваща нужната надеждност и ефективност; техническите и програмните методи за осигуряване на защита на информацията в сложни регионални и фирмени информационни системи.

Обучение

Обучението включва: анализ на средата и действащите в нея външни и вътрешни фактори и условия, при които се реализира политиката за защита на информацията в компютърните мрежи и системи. Обучението предоставя знания и практически умения за работа по широк спектър от въпроси по защитата на информацията в компютърните мрежи и системи и политиката за нейното реализиране. С провеждането на курсови проекти по отделните дисциплини (участието в ситуационна и симулационна игри), и получените умения от курсовете на Cisco Netacad се затвърдяват получените знания и се разкриват способностите на обучаваните.

Професионални компетенции

Обучението ще развие следните умения и компетенции: боравене със специализирани програмни продукти за защита на информацията в мрежи на база курсовете на курсoвете на Cisco; методи политики програмни и технически средства за мрежовата и системна администрация; защита от различни видове атаки и вируси; методи за контрол на достъпа; управление на риска; злонамерения софтуер и системи за откриване и предотвратяване на проникванията на компютърни вируси; класификацията на доверителните компютърни системи и тяхната оценка; кодове за откриване и коригиране на случайни и постоянни грешки в компютърните системи и мрежи; защитени информационни взаимодействия, описание и анализ, моделиране на защитените взаимодействия и модели за наблюдение на взаимодействията.

Професионална реализация

Завършилите ще могат да заемат длъжности във държавни учреждения и фирми, като служители по сигурността на информацията, ИТ мениджъри, аналитици, проектанти, експерти, консултанти и други със необходимите аналитични знания и умения в областта на системите за сигурност в информационните и телекомуникационни технологии, е-бизнес, е-управление, мениджмънт на знанията др. Те ще имат добра основа за изследователска работа и докторантура по въпросите в областта на сигурността в компютърните мрежи и системи, както и за преподавателска дейност.

Учебен план

Презентация

За информация и контакти

проф. д-р Милен Петров
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 572
е-mail: milenp@fmi.uni-sofia.bg

Научен консултант: проф. дтн Христо Кабакчиев
тел.: +359 889 440 152
е-mail: ckabakchiev@yahoo.com, ckabakchiev@fmi.uni-sofia.bg