Заявяване на изпити от минали години за бакалаври и магистри през лятната изпитна сесия на учебната 2023/2024 г.

Заявяването на изпити от минали години за  лятната изпитна сесия на уч. 2023/2024 г. става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити от минали години от лятна изпитна сесия- (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите се изпращат на отдел Студенти, studenti@fmi.uni-sofia.bg или по специалности, както следва:

  • Математика, Информатика, Софтуерно инженерство - Михаела Дилова - dilova@fmi.uni-sofia.bg;
  • Информационни системи, Математика и информатика/редовно и задочно/ и магистри - Ирен Ватева - ivateva@fmi.uni-sofia.bg
  • Компютърни науки, Анализ на данни, Статистика, Приложна математика - studenti@fmi.uni-sofia.bg

Прилага се сканирано копие или снимка на платежното от платената за съответния брой изпити сума, изписва се  факултетния номер на студента и наименованията на изпитите, които не са положени успешно с името на съответния преподавател. За редовни студенти таксата за един изпит е 30 лв., за семестриално завършили – по 50 лв. на изпит.
Може да се плати по банков път или чрез Epay, или по друг, удобен за студента начин.

Банковата сметка в лева на ФМИ СУ”Св. Кл. Охридски” е:

IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC BNBGBGSD

Срок: от 15.04. 2024г. до 23.05.2024г.

Отдел Студенти