Заявления за явяване на изпити от минали години за бакалаври и магистри през зимната изпитна сесия на учебната 2023/2024 г.

Заявления за явяване на изпити от минали години за бакалаври и магистри в редовна и задочна форма на обучение през зимната изпитна сесия на учебната 2023/2024 г. се подават по имейл, в зависимост от  специалността, както следва:

  • Математика, Информатика, Софтуерно инженерство - Михаела Дилова - dilova@fmi.uni-sofia.bg
  • Информационни системи, Математика и информатика/редовно и задочно/ и магистри - Ирен Ватева - ivateva@fmi.uni-sofia.bg
  • Компютърни науки, Анализ на данни, Статистика, Приложна математика - Румяна Цанкова - rrcankova@fmi.uni-sofia.bg

Прилага се сканирано копие или снимка на платежното от платената за съответния брой изпити сума, изписва се  факултетния номер на студента и наименованията на изпитите, които не са положени успешно с името на съответния преподавател. За редовни студенти таксата за един изпит е 30лв., за семестриално завършили – по 50лв на изпит.

Може да се плати по банков път или чрез Epay, или по друг, удобен за студента начин.

Банковата сметка в лева на ФМИ СУ”Св. Кл. Охридски” е:
IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC BNBGBGSD

Срок: от 27.11. 2023г. до 09.01.2024 г.