Компютърна графика

Основна цел на магистърската програма по компютърна графика е да подготвя специалисти в следните три основни направления: географски информационни системи (ГИС), CAD-CAM системи и компютърни  игри.  Това  са  направления  с  доказано  присъствие  на  българския  софтуерен  пазар. Предвижда се пряко сътрудничество с водещи фирми от посочените направления. Това сътрудничество ще се осъществява с организиране на целенасочени стажове по тематиката.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII292113 Информатика
Магистърска програма: 
Компютърна графика
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Компютърна графика
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Юлиан Цанков

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма по компютърна графика е особено подходяща за бакалаври, които са завършили специалност Информатика, Компютърни науки, Компютърни системи и технологии или сродна на тях и имат стабилни базови познания в областите: Геометрия; Математически анализ; Алгебра; Обектно ориентирано, Функционално и логическо програмиране; Компютърни архитектури; Бази от данни; Изкуствен интелект; Компютърна графика; Компютърни мрежи и др. Предвидени са допълнителни курсове, които имат за цел да осигурят необходимата базова подготовка на останалите магистранти. Кандидатите за платено обучение може да кандидатстват и по успех от дипломата за завършено висше образование.

Образователните цели на програмата включват овладяване на задълбочени теоретични знания в класическите и някои съвременни направления на компютърна графика и усвояване на разнообразни практически умения, свързани с приложения на методи и техники на компютърна графика в широк кръг от области на информатиката и информационните технологии.

Обучение

В програмата се разглеждат теоретични въпроси, свързани с компютърната графика и мултимедията – математически геометрични аспекти и програмно-технически въпроси. Предвиждат се изучаване и използване на конкретни системи с приложение на компютърната графика.

Четири са основните взаимосвързани области, които са обект на настоящата програма по компютърна графика. Това е изкуство и наука за предаване на информация чрез изображения, генерирани и представени чрез изчисления, което изисква: проектиране и конструиране на модели, които представят информацията посредством създаване и визуализация на изображения; проектиране на устройства и техники, чрез които човек може да взаимодейства с изображението или модела; създаване на техники за представяне на модела; проектиране на начини за съхраняване на изображенията.

Целта на компютърната графика е да ангажира визуалните и когнитивните центрове на човек към по-добро възприятие на информацията.

Визуализация. Основната цел е да се представи наличната информация в данните по начин, подобряващ възприятието им. Въпреки че наличните техники на визуализация основно са базирани на визуалните способности на хората, и другите сензорни органи се разглеждат като средства за подобряване усвояването на информацията.

Виртуална реалност. Тя позволява на потребителите да работят в тримерна среда, генерирана с приложение на компютърната графика и евентуално приложение на различни сензорни средства. Това значително подобрява качеството на взаимодействие на потребителя с компютърно създадения свят.

Компютърно зрение. Целта на компютърното зрение е да определи свойствата и структурата на тримерния свят от едно или няколко двумерни изображения. Разбирането и приложението на компютърното зрение се основават на основните концепции на геометрията, но са свързани и с други области от математиката, физиката и психологията.

Професионални компетенции

След завършване на програмата студентите придобиват знания и умения за специалисти по проектиране, разработка и внедряване на ГИС, CAD-CAM системи, компютърни игри и мултимедийни информационни системи.

Професионална реализация

Магистърската програма по компютърна графика предоставя богати възможности за професионална реализация на завършващите я студенти като: специалисти по проектиране, разработка и внедряване на ГИС и мултимедийни информационни системи; специалисти, разработващи CAD-CAM системи; специалисти, разработващи компютърни игри; администратори на ГИС; научни работници и преподаватели в областта на компютърната графика.

Учебен план

За информация и контакти

доц. д-р Юлиан Цанков
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 582
е-mail: ucankov@fmi.uni-sofia.bg