Purdue Graduate Program in Computer Science, Purdue University

Според договореното споразумение между Purdue University и ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски", от страна на ФМИ ще бъдат номинирани 2 кандидатури по програма Purdue Graduate Program in Computer Science.

Кандидатства се със следните документи:

  • Completed CS Supplementary Form
  • Up-to-date Curriculum Vitae
  • Transcripts from all universities attended
  • Statement from a CS faculty member or administrator at current university recommending the student’s admission to PhD

Кандидатите следва да изпращат своите документи електронно на blizneva@fmi.uni-sofia.bg в срок до 18 март 2018 г. 

На 27 март 2018 г., комисия от ФМИ ще разгледа постъпилите кандидатури. Единствено номинираните 2-ма кандидати ще могат да подадат своите документи през сайта на Purdue University в срок до 31 март 2018 г.