Семинар „Математическо моделиране”, 06.03.2019

На 06.03.2019 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 501 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Георги Дановски от Института по молекулярна биология–БАН, ще изнесе доклад на тема:  

CELLTOOL – СОФТУЕР ЗА АНАЛИЗ НА МИКРОСКОПСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ
Георги Дановски1,2, Теодора Дянкова1, Стойно Стойнов1

1 Институт по молекулярна биология, Българска Академия на Науките, София
2 e-mail: danovski@bio21.bas.bg
Ключови думи: CellTool, image analysis, mathematical modeling

Резюме. Съвременната флуоресцентна микроскопия на живи клетки позволява in vivo изследване на ключови биологични процеси като репликация и поправка на ДНК. Това може да бъде постигнато чрез измерване на динамиката на белтъците,  участващи в тези процеси. За получаване на нужните биологичните данни е необходима компютърна обработка на заснетите микроскопски изображения. Съществуват редица трудности при този процес, например необходимостта от голям брой изображения за получаване на достоверна кинетика на изследваните белтъчни молекули. Използването на живи клетки за експериментите допълнително усложнява процеса, тъй като с течение на времето те променят своята форма и положение в пространството. CellTool е компютърна програма, обединяваща в един софтуерен пакет инструменти за анализ на изображения, статистическа обработка на измерените резултати и тяхното математическо моделиране. Програмата е способна да извършва автоматична сегментация на изображенията, откриване и проследяване на обектите на интерес и тяхното измерване. CellTool разполага с широк набор от филтри, които могат да бъдат използвани с цел подобряване на качеството на получените изображения. Тя е снабдена с модули за обединяване на резултатите от отделните повторения на един и същ експеримент и автоматично изчисляване на необходимата статистическа информация. Предефинирани или създадени от ползвателя математически модели могат да бъдат приложени към измерените данни. Всичи тези функционалности са обединени в удобен за ползване графичен интерфейс, който осигурява бърз достъп до отделните етапи на изследването. Подробна документация и инсталационни файлове са налични на нашия сайт: https://dnarepair.bas.bg/software/CellTool/.