Конкурс за асистент във ФМИ, срок 28.08.2021

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, в-к "24 часа",бр. 150 от 28.06.2021 г.

За асистент по професионално направление:

  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране) - един
    за нуждите на ФМИ, катедра "Компютърна информатика" със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването на обявата
  • 4.5. Математика (Алгебра) – един със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването на обявата
    за нуждите на ФМИ, катедра „Алгебра“
  • 4.5. Математика (Математическа логика) – един със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването на обявата
    за нуждите на ФМИ, катедра „Математическа логика и приложенията й“

Обява на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"
Процедури за научни степени и академични длъжности