Конкурс за асистент във ФМИ, срок 19.12.2018

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, вестник „Сега“, бр.245 от 19.10.2018 г.

За асистент по професионално направление 

  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика и информатика) - един,

за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“ във ФМИ със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Обява на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"

Процедури за научни степени и академични длъжности