Конкурс за главен асистент във ФМИ, срок 11.02.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, ДВ бр. 102/11.12.2018 г.

За главен асистент по професионално направление 

  • 4.5. Математика (Числени методи) - един,
    за нуждите на катедра "Числени методи и алгоритми" във ФМИ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Обява на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"

Процедури за научни степени и академични длъжности