Конкурси за асистенти във ФМИ, срок 15.12.2020

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, вестник "24 часа", бр. 259 / 15.10.2020 г.

За асистент по професионално направление 

  • 4.5. Математика (Числени методи) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Числени методи и алгоритми със срок 2 месеца от публикуването на обявата.
  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Откриване на знания) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Софтуерни технологии“ със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Обява на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"
Процедури за научни степени и академични длъжности