Конкурси за асистенти във ФМИ, срок 28.08.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, в-к Сега, бр. 149/28.06.2019 г.;

За асистенти по професионални направления: 

Обяви на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"

Процедури за научни степени и академични длъжности