Последни новини

Публична защита на дисертационен труд на Веселин Дзивев, 29.05.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … , докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“.

Кандидат: Веселин Руенов Дзивев

Тема: “Методика за обучение по модул „Бази от данни”"

Кога: 29 май 2018 г., 13:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Публична защита на дисертационен труд на Иван Маринов, 29.05.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Алгебра, топология и приложения”.

Кандидат: Иван Бойчев Маринов

Тема: “Дзета функции на линейни кодове и локално крайни модули”

Кога: 29 май 2018 г., 16:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Обява за защитата

Семинар по Оптимизация, 27.04.2018

На 27 април 2018г. (петък) от 13:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Светозар Станков

Тема: Distortion of Lipschitz functions on c_0(Gamma)

Поканват се всички интересуващи се.

Конкурс за доценти във ФМИ, срок 17.06.2018

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 33/17.04.2018 г.

За доценти по професионално направление:

  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един,

за нуждите на катедра „Информационни технологии“ във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Семинар „Математическо моделиране”, 25.04.2018

На 25.04.2018, сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Георги Митов, BISAM, A FactSet Company,  ще представи проблема:

Отвъд Модерната Теория на Портфейл. CVaR оптимизация на портфейл, използвайки разпределения с тежки опашки.

Заявления за явяване на изпити от минали години, лятна сесия 2017/2018

Заявления за явяване на изпити от минали години за лятната изпитна сесия на уч. 2017/2018 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават:

Кога: от 24.04.  до 31.05.2018 г.;
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ, 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни).

Страници