Последни новини

Лятно докторантско училище: Big Data Summer School (BDSS’2018)

От 8 до 15 юли 2018 г. в гр. Банкя се провежда Лятно докторантско училище на тема „Big Data Summer School“, организирано от Факултета по математика и информатика и подкрепено от проект на Докторантския център СУ „Св. Климент Охридски“ № BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поправителна изпитна сесия, 2017/2018, ОКС "Бакалавър"

На страница "Студенти->Изпити" са публикувани:
поправителната изпитна сесия, 2017/2018 уч. г., задължителни  дисциплини на ОКС "Бакалавър" - редовно обучение и
поправителната изпитна сесия, 2017/2018 уч. г. на ОКС "Бакалавър" - задочно обучение.

Страници